ARTIKEL 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden van Oliedirect, handelsnaam van Keenfuel B.V., (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen aan en door en alle overige soorten van overeenkomsten met Oliedirect, statutair gevestigd te Weerselo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08211950 (hierna te noemen: “Gebruiker”) betreffende – maar niet beperkt tot – inkoop, verkoop/het leveren van biodiesel alsmede brandstoffen, oliën en smeermiddelen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten (hieronder wordt onder andere verstaan: agentuur, distributie, bewaarneming en lastgeving) voor zover door Gebruiker en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden die door de wederpartij van Gebruiker (hierna te noemen: “de Wederpartij”) mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen Gebruiker slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Gebruiker heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Gebruiker zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2.2 Bij samengestelde aanbiedingen van Gebruiker bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Eerst door de schriftelijke (opdracht)bevestiging van Gebruiker, dan wel doordat Gebruiker met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, dan wel indien Gebruiker op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te (zullen) beginnen, komt een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij tot stand.

2.4 Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij is eerst van kracht nadat Gebruiker deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Gebruiker houdt zich zoveel mogelijk aan de in de opdrachtbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Gebruiker de opdracht niet terstond of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.

2.6 Alle opgaven van getallen, hoeveelheden, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten worden met zorg gedaan, doch Gebruiker garandeert niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door Gebruiker of door de leveranciers van Gebruiker verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten Gebruiker niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, hoeveelheden, gewichten of technische details.

ARTIKEL 3. PRIJZEN / HONORARIUM

3.1 Alle prijzen van producten gelden Ex Works, als bedoeld in de Incoterms 2000,en zijn exclusief kosten van vervoer, in- en uitlading, verpakkingen, verzekeringen, door de betreffende overheden te heffen rechten of belastingen en kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten ter beschikking gestelde zaken.

3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van – onder meer, maar niet beperkt tot – tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.

3.3 Indien de oorspronkelijke (koop)prijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10% van de oorspronkelijke (koop)prijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen, nadat Gebruiker de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.4 Voor zover door Gebruiker (verkoop)prijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen.

3.5 Met betrekking tot door de Gebruiker verstrekte diensten komen Partijen een vast honorarium, tarief of provisie overeen. Gebruiker behoudt zich het recht voor om honoraria, tarieven en provisies periodiek aan te passen. Partijen zullen hierover, alsmede over de omvang en opbouw van het honorarium, tarief of de provisie nadere afspraken maken.

3.6 Het honorarium, de tarieven, de provisie en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Indien de Wederpartij op zijn verzoek vrij van BTW en/of accijnzen geleverd krijgt, dan is de Wederpartij verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vrijstellingen / vergunningen en vrijwaart hij Gebruiker volledig met betrekking tot de betreffende levering(en) voor (na)heffingen van BTW en/of accijnzen en/of andere rechtenheffingen.

3.7 Indien Gebruiker goederen levert aan een Wederpartij die niet in Nederland is gevestigd kan Gebruiker besluiten om te factureren aan de Wederpartij zonder daarbij de verschuldigde accijnzen in rekening te brengen. In dat geval zal Gebruiker zorg dragen voor de afdracht van de betreffende accijnzen. Indien Gebruiker hier voor kiest is de Wederpartij verplicht om de douanedocumenten die zien op de betreffende levering, binnen één week nadat deze aan hem zijn afgegeven aan Gebruiker te retourneren opdat Gebruiker de door hem betaalde accijnzen kan terugvorderen. Indien om welke reden dan ook Gebruiker de douanedocumenten niet binnen één maand na levering van de betreffende goederen retour heeft ontvangen, is Gebruiker gerechtigd om aan de Wederpartij een aanvullende factuur te verzenden ter hoogte van de door Gebruiker betaalde accijnzen.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.3 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 4.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die Gebruiker op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door Gebruiker werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij vergoeding van de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten van Gebruiker, waaronder die van juridische bijstand, volledig aan Gebruiker te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

4.4 Indien de Wederpartij met de betaling jegens Gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door Gebruiker.

4.5 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

ARTIKEL 5. LEVERING EN RISICO

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door Gebruiker Ex Works (Incoterms 2000). Onder levering wordt – in de gevallen waarin de Wederpartij Gebruiker niet in staat stelt bij haar te leveren – mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering op het terrein van Gebruiker.

5.2 Partijen komen schriftelijk nader overeen wie zorg draagt voor het vervoer. In het geval dat Gebruiker zorg draagt voor het vervoer van de door de Wederpartij bestelde producten, verschaft de Wederpartij zo nodig instructies voor de verzending en heeft Gebruiker het recht de wijze van vervoer, het vervoermiddel en de vervoerder aan te wijzen. Het vervoer van de producten geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.3 De gevolgen van onjuiste opgaven door de Wederpartij alsmede onvolkomenheden en onjuiste aanduidingen op de installaties en gebruikte apparatuur van de Wederpartij komen steeds ten laste van de Wederpartij, evenals eventuele schade (het verloren gaan van het geleverde product daaronder begrepen) ontstaan als gevolg van het overlopen van opslaginstallaties, het niet naleven van de volgens Gebruiker te hanteren pompsnelheid en/of het niet aanwezig zijn of niet juist werken van voor de aflevering benodigde installaties en/of van de vereiste peilinstrumenten.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde producten uiterlijk zes maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met Gebruiker moeten zijn afgeroepen, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is de nog niet afgeroepen producten ineens aan de Wederpartij te leveren.

5.5 Maten en gewichten zullen bindend worden vastgesteld volgens de bij Gebruiker gebruikelijk methode (waaronder de betreffende temperatuur). Indien de goederen niet Ex Works (Incoterms 2000) worden geleverd, zullen de op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten bindend zijn indien wordt geleverd over een geijkte meter. In alle andere gevallen zijn de door Gebruiker opgegeven maten en gewichten maatgevend.

5.6 Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Wederpartij in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. Voorts is Gebruiker gerechtigd 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren waarbij de prijs dienovereenkomstig zal worden aangepast.

5.7 Indien Partijen overeenkomen dat Gebruiker het product zal afleveren bij de Wederpartij is de Wederpartij verplicht om Gebruiker in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde producten bij haar af te leveren door bij aankomst direct gelegenheid tot lossing te geven in een voor het betreffende product geschikte installatie. Eventuele kosten verbonden aan het niet voldoen aan voorstaande verplichting komen voor rekening van de Wederpartij. Bij niet nakoming van deze verplichting houdt Gebruiker de bestelde producten ten hoogste gedurende één maand in het magazijn van Gebruiker of elders en zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schade van Gebruiker voor rekening van de Wederpartij. Daarnaast is de Wederpartij aan Gebruiker voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd ten hoogste van 1% van het factuurbedrag met een minimum van € 25. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft Gebruiker het recht de bestelde producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor kosten en geleden schade, welke aftrek tenminste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

5.8 De door Gebruiker weergegeven levertijden zijn alleen van toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van (onderdelen van) producten aan Gebruiker. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden, doordat tijdige bestelde (onderdelen van) producten niet tijdig worden geleverd of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van Gebruiker komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in artikel 14. 3 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd.

5.9 Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst met Gebruiker geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch om schadevergoeding te eisen of om enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet na te komen.

5.10 Gebruiker is gerechtigd om, indien hij dat noodzakelijk acht, zonder voorafgaande mededeling aan de Wederpartij de te leveren goederen te verzekeren. De kosten van voornoemde verzekering komen steeds voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 6. RECLAME

6.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde producten in goede staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst. Kleine, in de handel toelaatbare en/of technische afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit die redelijkerwijs niet te vermijden zijn, leveren nimmer een grond voor reclame op.

6.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Gebruiker ter zake die gebreken vervalt. Enige aansprakelijkheid van Gebruiker voor de geleverde producten komt in ieder geval te vervallen na verloop van zes maanden na levering tenzij door de Wederpartij in voornoemde periode is gereclameerd. Bij ontvangst van de geleverde producten wordt door de Wederpartij voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Gebruiker niet in voor de geschiktheid van de producten voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te bestemmen, ongeacht of de Wederpartij dit doel aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

6.5 De Wederpartij heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, indien gedurende de in lid 3 genoemde termijn wijzigen zijn aangebracht aan (de samenstelling) van de geleverde producten.

6.6 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

6.7 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal Gebruiker de (onderdelen van de) producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Gebruiker. In geval van vervanging worden de door Gebruiker vervangen (onderdelen van) producten eigendom van Gebruiker. Voor verdere (schade)vergoeding is Gebruiker niet aansprakelijk en op grond daarvan niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

6.8 Afgenomen monsters hebben slechts waarde, voor zover ze zijn afgenomen door Gebruiker en waarvoor door beide Partijen is getekend.

6.9 De Wederpartij heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan Gebruiker geen controle op de reclame kan (doen) verrichten en/of die zich niet meer bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd. Het staat de Wederpartij niet vrij de producten te retourneren, voordat Gebruiker daarmee schriftelijk heeft ingestemd en slechts onder door Gebruiker te stellen voorwaarden.

ARTIKEL 7. RETOURNERING EN EMBALLAGE

7.1 Gebruiker heeft het recht de producten die ter beoordeling aan hem zijn toegezonden en die na verloop van drie maanden na het beoordelingscommentaar, respectievelijk de prijsopgave niet door de Wederpartij zijn teruggenomen, aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden, welke vergoeding ten minste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

7.2 De kosten van retournering van de door Gebruiker aan de Wederpartij geleverde producten, komen ten laste van de Wederpartij, met uitzondering van retournering van producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Gebruiker komen.

7.3 Kosten van eventuele emballage zullen zijn inbegrepen bij de prijs en zullen uit de factuur blijken. Deze kosten ontvangt de Wederpartij van Gebruiker retour op het moment dat de betreffende materialen worden geretourneerd aan Gebruiker. Indien de Wederpartij het materiaal retourneert aan Gebruiker, maar dit materiaal naar het oordeel van Gebruiker niet meer in een goede staat verkeert, heeft Gebruiker het recht het materiaal niet te aanvaarden. Indien Gebruiker van dit recht gebruik maakt, vervalt het recht van de Wederpartij op terugbetaling van het statiegeld en behoudt Gebruiker zich het recht voor eventueel meerdere schade te verhalen op de Wederpartij.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Wederpartij geleverde producten. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt op de volgende momenten:

 • Indien de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij ter zake betaling van die producten zijn voldaan;
 • Indien de Wederpartij die producten in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk aan een of meerdere derde(n) vervreemdt.

8.2 De Wederpartij verplicht zich hierbij – naast het genoemde in het vorige lid – aan Gebruiker op het eerste verzoek van Gebruiker onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Wederpartij ter zake deze producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.

8.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren. De Wederpartij kan niet beschikken over onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, noch kan aan derden enig recht daarop verlenen anders dan genoemd in dit artikel, tenzij sprake is van doorverkoop/doorlevering in de normale uitoefening van het bedrijf van de Wederpartij. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht enig andersluidend beding, terstond opeisbaar.

8.4 Gebruiker is hierbij door de Wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoudgeleverde producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Gebruiker dit de Wederpartij heeft medegedeeld.

8.5 Indien de Wederpartij uit de geleverde producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Gebruiker voor zichzelf doet vormen en houdt de Wederpartij deze voor Gebruiker, totdat aan alle in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen is voldaan.

8.6 De Wederpartij verplicht zich hierbij tegenover Gebruiker om de producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

8.7 De Wederpartij is verplicht om Gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen, indien:

 1. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;
 2. de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is gesteld;
 3. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot haar faillissement in te dienen.

ARTIKEL 9. UITVOERING DIENSTVERLENING

9.1 Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.

9.2 Alle diensten van Gebruiker worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Gebruiker uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

9.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden/activiteiten een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

9.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Gebruiker gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen.

9.5 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de dienstverlening dit vereist, is Gebruiker gerechtigd diensten te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 10. GEGEVENS WEDERPARTIJ

10.1 De Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Gebruiker naar haar oordeel nodig heeft ter juiste uitvoering van de dienstverlening, tijdig en op de gewenste wijze aan Gebruiker te doen toekomen.

10.2 Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan.

10.3 De Wederpartij zal Gebruiker kosteloos alle faciliteiten, informatie en ondersteuning verlenen welke door Gebruiker redelijkerwijs kan worden verlangd ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

ARTIKEL 11. DUUR VAN DE DIENSTVERLENING

11.1 De tussen Gebruiker en de Wederpartij overeengekomen dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

11.2 Gebruiker kan de overeenkomst beëindigen, indien zij van mening is dat de werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd conform deze overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop of in het geval van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een en ander zal gemotiveerd en schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.

11.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan een voor onbepaalde tijd overeengekomen dienstverlening slechts worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Een overeenkomst van dienstverlening voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij in dit artikel anders is bepaald alsmede wanneer partijen dit nadrukkelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 12. EVENTUELE ONDEUGDELIJKE DIENSTVERLENING

Indien de Wederpartij van mening is, dat Gebruiker de dienstverlening ondeugdelijk heeft verricht/uitgevoerd, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening dit schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken. Deze kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele ondeugdelijkheid van de dienstverlening te bevatten.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 6 en behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is Gebruiker jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door Gebruiker geleverde producten, dan wel door Gebruiker geleverde diensten:

 • voor zover dit het gevolg is c.q. zijn van onoordeelkundig gebruik van de door Gebruiker geleverde producten of enige handeling in strijd met door Gebruiker verstrekte gebruiksinstructies;
 • die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij, indien de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren;
 • voor zover de beweerdelijke aansprakelijkheid ziet op eigenschappen, gebreken en de bruikbaarheid van de geleverde producten, als gevolg waarvan de Wederpartij de producent/leverancier van Gebruiker kan aanspreken.

13.2 Gebruiker is ten opzichte van de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overschrijding van de tussen Partijen  overeengekomen levertijd.

13.3 Indien Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst, een onrechtmatige daad dan wel anderszins aansprakelijk is voor schade die de Wederpartij lijdt en Gebruiker op grond van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst gehouden is deze schade aan de Wederpartij te vergoeden, is de aansprakelijkheid van Gebruiker voor die schadevergoeding in elk geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Gebruiker ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Gebruiker niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet (volledig) uitkeert, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van € 10.000, dan wel tot het bedrag dat door Gebruiker in verband met de schadetoebrengende gebeurtenis aan de Wederpartij in rekening is gebracht, doch slechts indien dit lager is dan voornoemd bedrag.

13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden in verband met de door Gebruiker aan de Wederpartij geleverde goederen dan wel verleende diensten en de Wederpartij zal Gebruiker ter zake vrijwaren.

13.5 De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel, alsmede de aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.6 Onverminderd hetgeen in artikel 6 is opgenomen, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen zes maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt, bij Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

ARTIKEL 14. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

14.1 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Gebruiker redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

14.3 Verdere omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Gebruiker komen, zijn:

 1. gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen, van wie bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik wordt gemaakt;
 2. ongeschiktheid van producten, waarvan Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt;
 3. uitoefening door derden jegens de Wederpartij van een of meer rechten ter zake een tekortkoming van de Wederpartij en de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door Gebruiker geleverde producten gesloten overeenkomst;
 4. van overheidswege uitgevaardigd of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren producten verhinderen of beperken;
 5. niet nakoming van de verplichtingen door de toeleveranciers van Gebruiker en/of storingen in de productie.

14.4 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is Gebruiker naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden. Indien de Wederpartij Gebruiker daartoe schriftelijk aanmaant, is Gebruiker gehouden zich binnen vijftien dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

ARTIKEL 15. TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN DE WEDERPARTIJ

15.1 Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens Gebruiker tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, is Gebruiker onverminderd haar overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.

15.2 Onverminderd de in het vorige lid genoemde gevolgen worden, indien de Wederpartij jegens Gebruiker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, tevens alle vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. VRIJWARING

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van Gebruiker afkomstige producten en/of door Gebruiker verrichte diensten.

ARTIKEL 17. ZEKERHEIDSSTELLING

17.1 De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Wederpartij bestelde producten bij vooruitbetaling aan Gebruiker te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door Gebruiker geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door Gebruiker gewenste vorm.

17.2 Zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 17 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van Gebruiker, al hetgeen de Wederpartij aan Gebruiker uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is Gebruiker gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, MERKEN EN HANDELSNAMEN

18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Gebruiker of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

18.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonde schriftelijke toestemming van Gebruiker de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van Gebruiker openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.

18.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één van de in artikel 18 neergelegde verboden opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor iedere inbreuk of overtreding, vermeerderd met € 500 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat deze inbreuk of overtreding voortduurt.

ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING

19.1 Het is de Wederpartij verboden om van Gebruiker verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken. De Wederpartij draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door werknemers van de Wederpartij.

19.2 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000.

ARTIKEL 20. NIET-OVERNAME PERSONEEL

20.1 De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens schriftelijke toestemming van Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep op heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken.

20.2 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van het in dit artikel genoemde beding, verbeurt de Wederpartij aan Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000 voor iedere inbreuk of overtreding, vermeerderd met € 500 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat deze inbreuk of overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Gebruiker krachtens de wet, de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 21. PRIVACY, GEGEVENSBESCHERMING

21.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan Gebruiker zijn (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van Gebruiker. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor Gebruiker en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Gebruiker hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

21.2 Voor zover Gebruiker de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet Gebruiker dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

ARTIKEL 22. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de plaats waar Gebruiker gevestigd is, tenzij Gebruiker de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.